Ułatwienia dostępu

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Niepubliczna
Placówka Kształcenia Ustawicznego w Radomiu zaprasza do udziału w:
kursie instruktora sportu w dyscyplinie pływanie

Celem kursu jest nabycie umiejętności i uzyskanie przez uczestnika kompetencji do
wykonywania zawodu instruktora sportu, sklasyfikowanego pod nr 342201
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania” (Dz.U. 2014, poz. 1145),
w grupie zawodowej: trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi.

Kurs liczy łącznie 68 godzin, z czego 20 godzin stanowi tzw. część ogólna kursu, natomiast 48
godzin część specjalistyczna kursu. W części ogólnej kursu program obejmuje 7 godz. zajęć
praktycznych oraz 13 godz. elearningowych. Natomiast na część specjalistyczną kursu składa się:
– 8 godz. pracy własnej (np. przygotowanie konspektów zajęć, planów obozów sportowych,
regulaminów zawodów sportowych, wypełnianie dokumentacji zgłoszenia wypoczynku, itp.), – 30 godz. zajęć praktycznych na pływalni Delfin w Radomiu oraz 10 godz. e-learningowych.

Wymagania wstępne:
 ukończone 18 lat,
 wykształcenie minimum średnie,
 umiejętność pływania czterema stylami (weryfikacja przed przystąpieniem do kursu
poprzez przepłynięcie 100 m stylem zmiennym)

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. następujące obszary merytoryczne:
a) w części ogólnej kursu: wybrane zagadnienia anatomii człowieka, aktywność fizyczna
a fizjologia człowieka, wybrane zagadnienia ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy
przedmedycznej, wybrane zagadnienia prawne,
b) w części specjalistycznej kursu: metodyka nauczania pływania w tym osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z elementami rehabilitacji w wodzie, techniki i style pływackie, pływanie sportowe, organizacja imprez sportowych, zasady żywienia i suplementacji diety.

Szczegółowy zakres tematyczny oraz liczebność godzinowa przewidziana dla każdego obszaru tematycznego, a także wykaz prac do wykonania przez słuchacza, procedura korzystania z platformy e-learningowej, terminarz zajęć praktycznych oraz sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności zostaną szczegółowo omówione podczas spotkania organizacyjnego.
Każdy uczestnik kursu, który pozytywnie zakończy kurs, otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu, według wzoru opisanego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

„W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych” (Dz.U. 2014, poz. 622
j.t.), a także legitymację instruktorską.

KARTA ZGŁOSZENIOWA: karta_zgloszenia-instruktor_plywania.doc

Kategorie: Oferta

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe