Ze względu na kończącą się kadencję władz Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu, Zarząd ŚL-WOPR na mocy Uchwały nr 1 z dnia 09.12.2022 r. postanawia zwołać Walne Zebranie w dniu 28 grudnia 2022 r. I termin – o godz. 16.00 , II termin ( w przypadku braku quorum w I terminie ) o godz. 16.15. Obrady będą się odbywać w Ratuszu Miejskim w Radomiu ul. Rynek 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, sprawdzenie quorum
2. Sprawozdanie Zarządu SL-WOPR z działalności podczas mijającej kadencji
3. Zmiana statutu
a. par. 29 – zmniejszenie ilości członków zarządu do 3 osób wraz z prezesem (dotychczasowa ilość 6 osób, praca mało efektywna, brak pełnego składu zarządu na posiedzeniach )
b. par. 37,38,39 – wykreślić komisję dyscyplinarną, nie spełnia swojej roli
c. par. 19 pkt 1 ust. 3 skreślić z listy członków, z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej w okresie 24 miesięcy automatycznie bez konieczności podejmowania uchwały
d. par. 19 pkt. 1 ust. 4 – wykreślić ( dotyczy komisji dyscyplinarnej )
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Zgłaszanie kandydatur na funkcję prezesa
6. Wybór prezesa
7. Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu
8. Wybór członków zarządu
9. Zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej
10. Wybór komisji rewizyjnej
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Zamknięcie obrad
Członkowie, którzy chcą wziąć udział w walnym zebraniu proszeni są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, oraz legitymacji SL-WOPR.

Kategorie: Aktualności

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe